هزاره‌های گمشده 

 (دوره 5 جلدی)

 

 دکتر پرویز رجبی

 قیمت دوره 5 جلدی: 95000 تومان

   
               
   

    تاریخ سیاسی مدنی و فرهنگی ایران باستان است از نخستین دوره تا زوال ساسانیان، تألیف دکتر پرویز رجبی، ایرانشناس، تاریخ‌نگار و نویسنده آگاه و سخن‌سنج روزگار ما، که شامل پنج مجلد است:

     جلد یکم: اهورا مزدا، زرتشت و اوستا. این مجلد شامل دو بخش، به توضیح جایگاه اهورا مزدا، زرتشت واوستا تخصیص یافته است و خواننده را به برداشت درست‌تری از آیین ومقولات این کیش باستانی می‌پردازد.

      جلد دوم: هخامنشیان به روایتی دیگر. تاریخ تحلیلی آریایی‌ها، مادها و هخامنشیان از آغاز تا برتخت‌نشینی خشایارشا همراه با ضمیمه‌ای صدوچهل صفحه‌ای با عنوان نظام اجتماعی و سازمان اداری ایران در زمان داریوش و پیدایش خط میخی فارسی باستان.

      جلد سوم: خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان. تاریخ مستند این دوره همراه با ترجمه‌ی همه رسالات تاریخی، سنگ‌نبشته‌ها لوح نبشته‌ها و کتیبه‌های یافت شده.

      جلد چهارم: اشکانیان (پارتها). توضیح گر پنج قرن مه‌آلود و ناشناخته‌ی ایران که در عین حال از حساس‌ترین و خطیرترین دوره‌های تاریخی و آبشخور بخش عظیمی از ادب شفاهی و حماسی ایران باستان است.

       جلد پنجم: ساسانیان. از آغاز پیدایی تا زوال این سلسله شامل اسناد و تحلیل‌های تاریخی و توضیح‌گر نقش دین در ایران ساسانی.

برای دریافت فایل فهرست و مقدمه هر یک از مجلدات فوق روی آن جلد کلیک کنید.