دین، عرفان و فلسفه

 

طبقات الصوفیه

خواجه عبدالله انصاری

تصحيح  دکتر محمد سرور مولايی

 چاپ سوم، 1396

قیمت: 79000 تومان

انس التائبین

متنی عرفانی و کهن به پارسی روان و شیوا

دکتر علی فاضل

چاپ دوم، 1391. در787 صفحه

قیمت: 35000 تومان

تعاليم مغان (گفتاری چند در معتقدات زرتشتيان)

آر.سی.زنر

ترجمه دکتر فريدون بدره ای

چاپ  دوم ،1393.

قیمت: 9000 تومان

من بادم و تو آتش (درباره زندگی مولانا)

آنماری شميل

ترجمه دکتر فريدون بدره ای

چاپ دوم،1380. 222 صفحه

قیمت: 9000 تومان

اسلام شناسی دین تطبیقی  

 دکتر منوچهر خدایار محبی  

چاپ اول،1379. 540 صفحه

قیمت: 15000 تومان

رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری (دوره 2 جلدی)

به تصحيح دکتر محمد سرور مولايی

چاپ دوم، 1388.  845 صفحه

قیمت: 45000 تومان

امام علی (ع) برادر رسول خدا

محمدجواد شری

ترجمه  ترجمه سید محمد صالحی

چاپ اول، 1379.  560 صفحه

قیمت: 10000 تومان

فلسفه ايرانی و فلسفه تطبيقی

هانری کوربن

ترجمه دکتر سيد جواد طباطبائی

چاپ اول، 1369.  145 صفحه

قیمت: 7000 تومان

قلندر نامه خطيب فارسی

حميد زرين کوب

چاپ اول، 1362.   166 صفحه

قیمت: 8000 تومان