جامعه شناسی

 

سالخوردگی

سیمون دوبوار  

ترجمه قاسم صنعوی

چاپ اول، 1388، 1154 صفحه

بهای دوره 2 جلدی: 30000 تومان

 

جنس دوم   

سیمون دوبوار  

ترجه قاسم صنعوی

جلد اول: حقایق واسطوره‌ها   جلد دوم: تجربه عینی

چاپ دهم، 1396

بهای دوره 2 جلدی: 40000 تومان

 

جامعه شناسی سیاسی

روبرت دوز و سیمور مارتین لیپست  

ترجمه محمد حسین فرجاد

چاپ اول، 1373. 446 صفحه

بها: 15000 تومان

جامعه شناسی روابط جنسی  

آندره مورالی دانینو  

ترجمه حسن پویان

چاپ دوم، 1384، 168 صفحه

بها: 5000 تومان

جامعه شناسی ذوق ادبی   

لوین ل. شوکینگ

ترجمه فریدون بدره‌ای  

چاپ اول، 1373. 152 صفحه

بها: 5000 تومان