جامعه شناسی

 

سالخوردگی

سیمون دوبوار  

ترجمه قاسم صنعوی

چاپ اول، 1388، 1154 صفحه

بهای دوره 2 جلدی: 30000 تومان

 

جنس دوم   

سیمون دوبوار  

ترجه قاسم صنعوی

جلد اول: حقایق واسطوره‌ها   جلد دوم: تجربه عینی

چاپ یازدهم، 1397

بهای دوره 2 جلدی: 49000 تومان

 

جامعه شناسی سیاسی

روبرت دوز و سیمور مارتین لیپست  

ترجمه محمد حسین فرجاد

چاپ اول، 1373. 446 صفحه

بها: 15000 تومان

جامعه شناسی روابط جنسی  

آندره مورالی دانینو  

ترجمه حسن پویان

چاپ دوم، 1384، 168 صفحه

 

جامعه شناسی ذوق ادبی   

لوین ل. شوکینگ

ترجمه فریدون بدره‌ای  

چاپ اول، 1373. 152 صفحه

بها: 5000 تومان