تاریخ و جغرافیا

دین و دولت در ایران

حامد الگار

ترجمه:  دکتر ابوالقاسم سری

چاپ سوم، 1396. 384 صفحه

قیمت: 38000 تومان

تاریخ مالی ایران

در روزگار صفویان و قاجاریان

 ویلم فلور

ترجمه:  دکتر ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1395. 720 صفحه

قیمت: 57000 تومان

مقالات فروغی (در 2 مجلد)

با مقدمه استاد ایرج افشار

قیمت: 40000 تومان

تذکره جغرافيای تاريخی ايران

و. بار تولد

ترجمه حمزه سردادور

چاپ دوم، 1386. در268 صفحه

قیمت: 15000 تومان

صعود و سقوط تيمور تاش

دکتر جواد شيخ الاسلامی

چاپ اول، 1379. در 206 صفحه

قیمت: 30000 تومان

میرزاتقی خان امیرکبیر

 عباس اقبال آشتیانی

به کوشش ایرج افشار

چاپ چهارم، 1385. 492 صفحه

قیمت: 20000 تومان

آذربايجان در ايران معاصر

تاليف دکتر پرویز  اتابکی

ترجمه عبد الکريم اشراقی

چاپ اول، 1376.  294 صفحه

قیمت: 15000 تومان

 تاريخ ترکهای آسيای ميانه

م.بار تولد

ترجمه دکتر غفار حسينی

چاپ اول، 1376. 320 صفحه

قیمت: 15000 تومان

تاريخچه مکتب مزدک

اوتاکلرکليما

ترجمه جهانگير فکری ارشادی

چاپ اول، 1371. 208 صفحه

قیمت:  8000 تومان

تاريخ جنبش مزدکیان

اوتاکلرکليما

ترجمه جهانگير فکری ارشادی

چاپ دوم، 1386. 384 صفحه

قیمت: 25000 تومان

تاريخ ادبیات زبان عربی

حنا الفاخوری

ترجمه عبدالمحمد آیتی

چاپ دهم،  1396

قیمت: 49000 تومان

تاريخ الادب العربی (متن عربی)

حنا الفاخوری

چاپ ششم، ،1392، 839 صفحه

 

 اشرف افغان بر تختگاه اصفهان

ويلم  فلور

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1368.  260 صفحه

 قیمت: 10000 تومان

حکومت نادرشاه

ويلم فلور

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1368.  260 صفحه

  قیمت: 10000تومان

صنعتی شدن ايران و شورش شيخ احمد مدنی

ويلم فلور

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1371. در 248 صفحه

قیمت: 10000 تومان

اتحاديه های کارگری  و قانون کار در ايران

ويلم فلور

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1371. در207 صفحه

قیمت:  10000 تومان

هلنديان در جزيره خارک

ويلم فلور

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1371. در312 صفحه

 قیمت: 10000 تومان

اختلاف تجاری ايران وهلند

ويلم فلور

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1371. در236 صفحه

قیمت: 10000 تومان

تاريخ ادبيات زبان روسی

سعيد نفيسی

چاپ دوم، 1367. در412 صفحه

قیمت: 10000 تومان

  تجارب الامم (جلد5 و6)

ابن مشکويه رازی

ترجمه دکتر علينقی منزوی

چاپ اول، 1377. در1288 صفحه

قیمت: 50000 تومان

تاريخ جنبش مردم  فارس

علی مراد فراشبندی

چاپ اول، 1359. در264 صفحه

قیمت:  10000 تومان

تاریخ سری  

روی نهفته تاریخ

پروکوپیوس

چاپ اول 1380، در 160 صفحه

قیمت: 8000 تومان

شورش آقاخان محلاتی

حامد الگار

ترجمه ابوالقاسم سری

چاپ اول، 1370. در145 صفحه

 قیمت: 5000 تومان

محمد مسعود و جهان بینی او

حسن شایگان

چاپ اول، بهار 1380، 176 صفحه

قیمت: 5000تومان  

   

بازرگانان در داد وستد با بانک شاهی  

هما ناطق

چاپ اول1373. در384 صفحه