کلیات

 

دانشنامه کوچک ایران

 ژاله متحدین

 ویراستار دکترمحمدجعفر محجوب

چاپ دوم، 1393

قیمت: 60000 تومان

 

مقالات تقی زاده (دوره 18 جلدی) 

زیر نظر: ایرج افشار 

قیمت  دوره: 456000 تومان

 

ارجنامه شهریاری

به پاس 50 سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری

به خواستاری پرویز رجبی

چاپ اول، زمستان 1380، 480 صفحه  

قیمت: 20000 تومان

سخنواره

(پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد استاد پرویز خانلری)

به کوشش ايرج افشار - روبرت رويمر

چاپ اول، 1376، 942 صفحه

قیمت:  25000 تومان

جانهای آشنا

پژوهشی در فرهنگهای شرق و غرب

جلال ستاری

قیمت: 19000 تومان

واژه های دخیل در قرآن مجید

آرتور جفری

 ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای

چاپ سوم، 1395

قیمت: 45000 تومان

دايره المعارف های فارسی

محمدعلی امير معزی

چاپ اول، 1369، 106 صفحه

قیمت: 5000 تومان

گلبانگ جهان آگاهی در فرهنگ

دکتر منوچهر خدايار محبی

چاپ اول، 1378، 360 صفحه

قیمت: 10000 تومان

ایران شناسی فرازها و فرودها

مکاتبات میان دکترپرویزرجبی و دکترکیانوش هفت لنگ 

چاپ اول، 1381، 144 صفحه

قیمت: 8000 تومان

حقوق اداری ایران (با دگرگونی کامل تا اسفند83)

دکتر عبدالحمید ابوالحمد

چاپ هفتم، اسفند 1384

قیمت: 35000 تومان

 

مجموعه بررسی و تحقيق توس:

به کوشش محسن باقر زاده

قیمت دوره 3 جلدی:  25000  تومان

طب اسلامی

 مانفرد اولمان

چاپ اول، 1383، 176 صفحه

قیمت: 7000 تومان

اعلال تفصیلی    

محمد حسین روحانی ـ بهمن حمیدی 

چاپ اول، 1372. 288 صفحه   

قیمت: 5000 تومان

واژه نامه پایه آلمانی    

فرامرز بهزاد 

چاپ هشتم، 1378. 232 صفحه   

قیمت: 5000تومان

باکره های پريزاد

محسن ميهن دوست

چاپ اول، 1379

قیمت: 3000 تومان

پژوهش عمومی فرهنگ عامه

محسن میهن دوست

چاپ اول، 1380، 200 صفحه

قیمت: 4000 تومان

نه کليد

محسن ميهن دوست

چاپ اول، 1379، 118 صفحه

قیمت: 2000 تومان

سنت شکن

محسن ميهن دوست

چاپ اول، 1379، 167 صفحه

قیمت: 3000 تومان

بازيهای محلی

استاد محمد پروين گنابادی

چاپ دوم، 1355، 100  صفحه

قیمت: 2000تومان