کتاب های موجود انتشارات توسادبيات 
شعر معاصر و تحليل شعر          
ادبيات داستاني          
      شاهنامه شناسى  
 زبانشناسى و دستور          
كليات 
اسطوره شناسي 
دين، عرفان و فلسفه 
تاريخ و جغرافيا 
ت   تاريخ و فرهنگ ايران باستان  
زندگينامه 
سفرنامه 
 هنر

 جامعه شناسی

 سیاست