اسطوره شناسی

اژدها در اساطیر ایران  

دکتر منصور رستگار فسایی 

چاپ اول،1380. در382 صفحه

 قیمت: 10000 تومان

اساطیر و فرهنگ ایران

دکتر رحیم عفیفی  

چاپ دوم، 1383690 صفحه

قیمت: 25000 تومان

افسون شهرزاد

(پژوهش نوین  هزار و یکشب)

جلال ستاری

چاپ اول،1368. 444 صفحه

قیمت: 15000 تومان

حالات عشق مجنون

جلال ستاری  

چاپ دوم،1385 . 536 صفحه

قیمت: 15000 تومان  

دانش اساطیر

روژ باستید

ترجمه جلال ستاری

 

چشم اندازهای اسطوره

میرچا الیاده  

ترجمه جلال ستاری

قیمت: 9000 تومان

جهان نگری

یونگ

ترجمه جلال ستاری

 

بازتاب اسطوره  در بوف کور

  جلال ستاری

قیمت:  6000 تومان

ریشه های تاریخی قصه های پریان

ولادیمیر پراپ

چاپ اول،1371. در 296 صفحه

قیمت با جلد زرکوب: 9000 تومان

ریخت شناسی قصه های پریان

ولادیمیر پراپ

ترجمه فریدون بدره ای  

چاپ چهارم، 1396

قیمت: 17000 تومان

 نماد و نمایش

جلال ستاری

چاپ دوم،1391. در262 صفحه

قیمت: 6000 تومان

آئين و اسطوره در تئاتر

جلال ستاری

چاپ دوم،1391. در262 صفحه

قیمت: 6000 تومان

تجلی اسطوره در ديوان حافظ

محمد سرور مولايی

 چاپ اول،1368. در448 صفحه

قیمت: 15000 تومان

روانکاوی آتش

 گاستون باشلار

ترجمه جلال ستاری 

چاپ دوم،1378. در256 صفحه

قیمت:  5000 تومان

جانهای آشنا

(پژوهشی در تأثیر فرهنگ غرب)

جلال ستاری

چاپ اول،1370675 صفحه

قیمت: 19000 تومان

زبان رمزی افسانه ها

م. لوفر - دلاشو

چاپ دوم، 154 صفحه

 

 توتمیسم

لوی استروس

مسعود راد

چاپ سوم،  1394

قیمت: 12000 تومان

 شعله شمع

 گاستون باشلار

ترجمه جلال ستاری 

چاپ اول ،1377. 112 صفحه

قیمت با جلد زرکوب:  8000 تومان