شاهنامه شناسی

زگفتار دهقان

(شاهنامه فردوسی به نظم و نثر )

نگارش استاد اقبال يغمايی

چاپ ششم، 1396، 600 صفحه

            قیمت: 30000تومان

 

شاهنامه فردوسی (5جلدی)

(همراه با فرهنگ لغت و فهرست اعلام)

 مقابله با نسخ بريتيش ميوزيم، موزه لنينگراد، قاره يک، فلورانس، دهلی، سيمرغ

مهدی قريب، محمد علی بهبودی

           

فردوسی و شعر او  

 مجتبی مينوی

 به کوشش ماه منير مينوی

 چاپ سوم، 1372. 250 صفحه

 قیمت: 10000  تومان

فردوسی و شاهنامه

منوچهر مرتضوی

چاپ چهارم، 1391. در 192 صفحه

قیمت: 8000 تومان

داستان رستم و سهراب

 مرشد عباس زريری

چاپ اول، 1369. در440 صفحه

قطع رحلی

قیمت: 25000 تومان

اسطوره زال
محمد مختاری
چاپ دوم، 1393
قیمت: 15000 تومان
   

بازخوانی شاهنامه

(تاملی درزبان و انديشه فردوسی )

مهدی قريب

چاپ اول، 1366. در244 صفحه

قیمت:  10000 تومان