شعر معاصر و تحلیل شعر

چشم مرکب
نواندیشی از نگاه شعر معاصر
محمد مختاری
چاپ دوم، 1393
قیمت: 11000 تومان

انسان در شعر معاصر

(تحليل شعر نيما، شاملو،اخوان، فرخزاد)

محمد مختاری

چاپ چهارم، 1392

قیمت: 29000 تومان

مهرتاب

پروین دولت آبادی

چاپ اول، 1378

قیمت: 9000 تومان

 برای هر ستاره

 (مجموعه اشعار)

 محمد زهری

چاپ اول، 1381، 672 صفحه

قیمت: 12000 تومان

از شاعران جهان

گزینش و ترجمه از قاسم صنعوی

چاپ اول، 1389

قیمت: 25000 تومان

یاد و باد

پرویز خائفی

چاپ اول، 1379

قیمت: 2500 تومان