سیاست

اسلام رسانه ها

ادوارد سعید   

ترجمه اکبر افسری

چاپ اول، 1379، 264 صفحه

قیمت: 9000 تومان

مبانی سیاست   

عبدالحمید ابوالحمد   

چاپ دهم، 1384، 620 صفحه 

 قیمت: 15000 تومان

استثمار سرمایه داری    

پیر ژاله 

ترجمه کیومرث پریانی   

چاپ اول، 1358. 168 صفحه

قیمت: 2000تومان

واپسین دم استعمار

فرانتس فانون،

ترجمه خسرو گلسرخی

چاپ دوم، 1359. 168 صفحه

قیمت: 2000 تومان

زیانهای استبداد   

گزنفن - افلاطون و ....

ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی  

قیمت: 5000تومان

نامه سرگشاده به سرآمدان جهان سوم

احمد بابامیسکه   

ترجمه جلال ستاری 

چاپ اول، 1363. 200 صفحه

قیمت: 3000 تومان

تفسیرهایی بر توسعه نیافتگی اقتصادی    

توماس زنتس 

ترجمه کیومرث پریانی

چاپ اول، 1357. 196 صفحه   

قیمت: 3000تومان

فاشیسم  (مفر جامعه سرمایه داری از بحران)

راین هارد کونل 

ترجمه منوچهر فکری ارشاد

چاپ اول، 1358. 228 صفحه  

قیمت: 3000تومان