مجموعه آثار سید حسن تقی زاده

سیدحسن تقی زاده یکی از مردان موثر در جریان استقرار مشروطیت و سپس از سیاستمداران کشور و همزمان از پژوهندگان برجسته و پیشگامان در پژوهشهای تاریخی به روش علمی و انتقادی بود.  بنابراین می باید آثار و نوشته های او در هر یک از آن زمینه ها و مخصوصا آن چه در قلمرو ایرانشناسی است گردآوری و در یک مجموعه هماهنگ به چاپ برسد.

پس از درگذشت او به اجرای این نیت اقدام شد و تعدادی از آنها به نام مقالات تقی زاده در ده مجلد به چاپ رسید ولی ناتمام ماند. از جمله دو جلد به زبانهای خارجی بود که در مجموعه کنونی به زبان فارسی ترجمه شده است. اینک که انتشارات توس بر آن است تا همه نوشته ها و گفته های بازمانده از آن دانشمند را در یک  مجموعه به چاپ برساند کوشیده است که هر مجلد به یکی از مباحث مورد علاقه و تحقیق تقی زاده اختصاص یابد. بنابراین در تنظیم مجموعه کنونی روشی دیگر از چاپ پیشین اختیار گشت. این مجموعه در 22 جلد انتشار می یابد که تا کنون 18 مجلد از آن منتشر گردیده است.

جلد اول: مشروطیت                                 قیمت: 17000 تومان

جلد دوم: مانی شناسی                              قیمت: 21000 تومان

جلد سوم: گاه شماری در ایران قدیم       قیمت: 30000 تومان

جلد چهارم: نوشته های سیاسی  و سرگذشتی- ترجمه مرتضی ثاقب فر       قیمت: 18000 تومان

جلد پنجم: پژوهشی در قلمرو ایرانشناسی -  ترجمه مرتضی ثاقب فر           قیمت: 17000 تومان

جلد ششم: فردوسی و شاهنامه                   قیمت: 16000 تومان

جلد هفتم: زندگی طوفانی                       قیمت: 18000 تومان

جلد هشتم: نطق های مجلس شورا (دوره های 1 و 2 و 5 و 6)                   قیمت: 27000 تومان

جلد نهم:  نطق های مجلس شورا (دوره های 7 و 8و 15)                           قیمت: 30000 تومان

جلد دهم: نطق های مجلس سنا                         قیمت: 30000 تومان

جلد یازدهم: مدارک گاه شماری                     قیمت: 39000 تومان
    جلد دوازدهم:  نوشته های تاریخی و نوروز      قیمت: 18000 تومان

جلد سیزدهم: کتابها، مقدمه ها، نقدها، دانشمندان - ایران شناسان                قیمت: 30000 تومان

جلد چهاردهم:  زبان فارسی و  ادبیات آن        قیمت: 30000 تومان

جلد پانزدهم: تاریخ عربستان و قوم عرب           قیمت: 30000 تومان

جلد شانزدهم:  سرمقاله های کاوه                     قیمت: 30000 تومان

جلد هفدهم: تعلیم و تربیت                               قیمت: 15000 تومان

جلد هیجدهم:جوهر تاریخ                                قیمت: 40000 تومان