واژه های دخیل در قرآن مجید

آرتور جفری

ترجمه دکتر  فریدون بدره ای

 قيمت:  45000 تومان

 

 

تاریخ مالی ایران

در روزگار صفویان و قاجاریان

ویلم فلور

ترجمه دکتر ابوالقاسم سری

 قيمت:  57000 تومان

 

 

دیوان اشعار ملک الشعرای بهار

به کوشش: چهرزاد بهار

 قيمت:  95000 تومان

 

 

  مقالات تقی زاده 

  به کوشش: ایرج افشار

 قیمت 17 مجلد: 416000 تومان

یادگارنامه دکتر محمدی ملایری 

 به خواستاری: دکتر منوچهر ستوده، ایرج افشار

قيمت:  30000 تومان 

   

تاریخ هخامنشیان

  مجموعه گزارشهای دانشگاه    خرونینگن هلند

دوره 15 جلدی: 345000 تومان

 

   انسان در شعر معاصر 

 محمد مختاری

 قيمت:  29000 تومان 

 

 دین مهر در جهان باستان

   ترجمه  مرتضی ثاقب فر

  قیمت دوره: 80000 تومان

جنس دوم

سیمون دوبووار   

 

 

انس التائبین

شیخ احمد جام   

 قیمت: 25000 تومان

 

  اساطیر و فرهنگ ایران  

  دکتر رحیم عفیفی   

 قيمت :  19000 تومان   

 

ارداویرافنامه   

 رحیم عفیفی    

 قيمت:  6500 تومان     

 

هزاره‌های گمشده  

(دوره پنج جلدی) 

 دکتر پرویز رجبی  

 قيمت: 95000 تومان  

   

تاریخ و فرهنگ ایران  

(دوره شش جلدی)   

دکتر محمد محمدی ملایری

  قیمت: 170000تومان