یادگارنامه  

 محمد محمدی ملایری

  به خواستاری:

دکتر منوچهر ستوده

ایرج افشار

 قیمت:  30000 تومان

   
               
   

   این کتاب  شامل فصلی بجا مانده از مجموعه تاریخ و فرهنگ ایران تحت عنوان موسیقی  ایرانی در دوره ساسانیان می باشد.

بخش دوم این کتاب  مجموعه مقالاتی است که دوستان فرهنگی استاد محمدی ملایری به پاس مقام علمی و جستارهای دانشورانه ایشان پیشکش کرده اند.