زندگینامه

 

میرزا تقی خان امیرکبیر  

اقبال آشتیانی

به کوشش ایرج افشار

چاپ چهارم، زمستان 1385. 512 صفحه

قیمت:  20000  تومان

زندگی نامه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما

تاليف مهرماه فرمانفرماييان

جلد اول:دوران استبداد و آغاز مشروطيت

جلد دوم:آغاز جنگ جهانی اول و سلطنت احمد شاه

چاپ دوم، زمستان 1382، 784 صفحه

قیمت:  30000  تومان

حجه الحق ابوعلی سینا

سید صادق گوهرین

چاپ چهارم،1387. 724 صفحه

قیمت: 20000 تومان